Algemene vakantie informatie

Algemene voorwaarden

Algemeen (niet zakelijke reizigers)

  1. Indien u een pakketreis boekt via ID Riva Tours B.V. dan zijn zowel de ANVR Consumentenvoorwaarden – Deel A (Reisvoorwaarden) als de Algemene Reisvoorwaarden ID Riva Tours B.V. van toepassing. Een eigen vervoer reis en/of een losse accommodatie is geen pakketreis. Op deze situatie is punt 3 van toepassing.
  2. Indien tevens een ander dan in punt 1 genoemd bedrijf de leverancier van een onderdeel van de pakketreis is, dan gelden de ANVR Consumentenvoorwaarden – Deel A (Reisvoorwaarden) en de algemene voorwaarden van die desbetreffende leverancier. In dat geval komt er een reisovereenkomst tot stand tussen u en die leverancier en treedt ID Riva Tours B.V. slechts op als bemiddelaar. Hiervoor gelden de voorwaarden van de leverancier. ID Riva Tours B.V. is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van het reisproduct. ID Riva Tours is slechts aansprakelijk voor een juiste advisering en correcte afhandeling van het boekingsproces.
  3. a) Op alle vormen van dienstverlening door ID Riva Tours B.V. die niet vallen onder punt 1 en 2 zijn de ANVR Consumentenvoorwaarden – Deel B (Boekingsvoorwaarden) en de (eventuele) algemene voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener(s) van toepassing. ID Riva Tours B.V. is in dit geval slechts bemiddelaar tussen de reiziger en de dienstverlener en is geen partij bij de overeenkomst tussen de reiziger en de dienstverlener.b) ID Riva Tours B.V. bemiddelt namens de niet gelieerde ID Riva Tours GmbH te München voor de volgende producten: Cruises (objectcodes die beginnen met een K), Privé appartementen (objectcodes die beginnen met een P) en Vakantiewoningen (objectcodes die beginnen met een L). ID Riva Tours B.V. is geen partij bij de overeenkomst en is niet aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de geboekte reisproducten. Op deze producten gelden de voorwaarden van de Duitse ID Riva Tours GmbH.c) Bij een samengestelde reis met meerdere losse reisproducten (‘dynamic packaging’) waar in punt b genoemde producten onderdeel van uitmaken merkt ID Riva Tours B.V. ieder reisonderdeel als een afzonderlijke reservering aan zodat er deels sprake kan zijn van bemiddeling.
  4. Op alle pakketreizen en op alle individuele overeenkomsten van verblijf of vervoer (met uitzondering van lijndienstvluchten), waar geen sprake is van bemiddeling zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing. Dit is niet het geval als de leverancier geen deelnemer is van de SGR. ID Riva Tours B.V. is wel deelnemer. De SGR-garantie houdt in dat, binnen de grenzen van de garantieregeling, de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
  5. Naast de hierboven genoemde voorwaarden, zijn ook op alle pakketreizen en individuele overeenkomsten met betrekking tot verblijf of vervoer, de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing. Dit is niet het geval als de leverancier geen deelnemer is van het Calamiteitenfonds. ID Riva Tours B.V. is wel deelnemer. Deze garantieregeling houdt in dat, binnen de grenzen van de garantieregeling, u als consument die deelneemt aan een georganiseerde reis, (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig uitgevoerd kan worden en dat u de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien als gevolg van een calamiteit de reis aangepast moet worden of indien u vervroegd gerepatrieerd moet worden. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Algemeen (zakelijke reizigers)

Bij bemiddeling van zakelijke reizigers zijn de ANVR B2B voorwaarden van toepassing.

ANVR Reisvoorwaarden

ID Riva Tours B.V. is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap, met als doel het bevorderen van de kwaliteit van reizen en de bijbehorende informatievoorziening. Op alle reizen in deze brochure zijn de ANVR – Reisvoorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze Reisvoorwaarden staan afgedrukt in de ANVR brochure 2013 of 2014. Het boekingskantoor zal u een exemplaar van deze brochure verstrekken. Gebeurt dat niet, vraagt u er dan om. De brochure bevat tevens de ANVR Boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere belangrijke informatie. ID Riva Tours B.V. hanteert de ANVR Reisvoorwaarden eveneens voor boekingen die gemaakt worden buiten Nederland.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

ID Riva Tours B.V. is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR – garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.De SGR – garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Of een boekingskantoor bij SGR is aangesloten kunt u controleren via www.sgr.nl. via het vakje Zoeken op deelnemer. Zij zijn tevens herkenbaar aan het op hun verkoopkantoren aangebrachte vignet met de lachende wereldbol.

Calamiteitenfonds

ID Riva Tours B.V. is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Algemeen

Alle in het reisaanbod genoemde georganiseerde reizen worden door ons uitgevoerd. Op al deze reizen zijn de ANVR Reisvoorwaarden (laatste versie) van toepassing. In aanvulling daar op zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden ID Riva Tours B.V. van toepassing en, voor zover er gebruik wordt gemaakt van een gedrukt exemplaar van een prijsbijlage, de daarin opgenomen voorwaarden. Indien u (naast een georganiseerde reis ook) losse reismodules boekt, zijn op die losse reismodules de ANVR Boekingsvoorwaarden (laatste versie) van toepassing met uitsluiting van de onderhavige Algemene Voorwaarden van ID Riva Tours B.V.. Indien u losse reismodules boekt (dit kan bv. het geval zijn bij activiteiten en excursies, dragen wij geen zorg en verantwoordelijkheid voor de inkoop en levering van de diensten en bemiddelen wij slechts tussen u en de partij die de losse reismodule(s) voor u uitvoert. Wij kunnen in dat geval niet instaan voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van deze diensten, noch op de aansluitingen tussen de diverse onderdelen van de diensten. Dit is slechts anders indien wij uitdrukkelijk zijn vermeld als uitvoerder van de betreffende dienst. Deze Algemene Voorwaarden ID Riva Tours B.V. zijn door ons zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaaleconomische Raad. Behoudens de toegestane afwijkingen als bedoeld in artikel 1 lid 4 kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR Reisvoorwaarden.

Algemene Voorwaarden ID Riva Tours B.V. (op alfabetische volgorde)

Aankomstdagen en verblijfsduur

Voor accommodaties geldt vaak (zeker in het voor- en naseizoen) dat u op verschillende dagen kunt aankomen en vertrekken. Meestal bedraagt de minimum verblijfsduur dan ca. 3 nachten. In het hoogseizoen geldt meestal een minimum verblijfsduur van zeven nachten. Daarbij is de zaterdag meestal de vaste aankomst- en vertrekdag. Meestal kunt u op de aankomstdag uw accommodatie vanaf ca. 16.00 betrekken en moet u de accommodatie op de vertrekdag voor 10.00 verlaten. Indien u eerder aanreist kan het voorkomen dat uw accommodatie nog niet schoongemaakt is. Indien u pas ‘s avond of de volgende dag kan aankomen, verzoeken wij u de accommodatie of een van onze service nummers hierover telefonisch te informeren. Indien u dit niet doet loopt u het risico dat de accommodatie niet direct meer beschikbaar is bij aankomst en u zelf een alternatief moet organiseren. Telefoonnummers staan vermeld in de reisbescheiden resp. reisbeschrijving.

Aansprakelijkheid bij boeking en doorgeven contactadres

Degene die een reis boekt voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor elke persoon die hij/zij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet aangetoond kunnen worden dat ouders dan wel voogden toestemming verleend hebben. Bij bus- en vliegreizen dienen minderjarigen (t/m 17 jaar) die alleen reizen of met meerderjarige die niet de ouders zijn een officiële ouderverklaring, ondertekend en voorzien van een stempel van de lokale overheid, mee te nemen. Bij het maken van uw boeking wordt om uw mobiele telefoonnummer gevraagd. In geval van calamiteiten kunnen wij u dan snel bereiken. Indien wij u in een dergelijk geval niet kunnen bereiken, omdat u geen mobiel nummer heeft verstrekt, dit onjuist is of indien uw telefoon uit staat, komt dit geheel voor uw risico.

Aansprakelijkheid t.a.v. de accommodatie/wangedrag

De reiziger is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan een object en/of inventaris, ongeacht of deze schade en/of dit verlies het gevolg is van nalatigheid van de reiziger zelf of van derden. Bij ernstige misdragingen of bij wangedrag waarbij er inbreuk gemaakt wordt op de privacy van andere gasten of overlast wordt veroorzaakt, houden wij c.q. de accommodatieverschaffers, ons het recht voor u na een eerste waarschuwing de toegang tot uw accommodatie te ontzeggen. Bovendien kunnen wij u uitsluiten van verdere deelname aan de reis. Voor deze maatregelen en de eventueel voortvloeiende kosten kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Daarnaast kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het wangedrag van andere gasten. Van bijzondere voorzieningen, zoals excursies, rondleidingen, bezichtigingen en (sport)activiteiten maakt u op eigen risico gebruik.

Aantal personen

Het aantal gasten voor de geboekte accommodatie mag niet meer zijn dan het aantal dat in onze brochure en/of op de voucher staat aangegeven. Dit geldt niet voor kinderen jonger dan 2 jaar (een kinderbed dient u zelf mee te nemen, indien niet bij de boeking gereserveerd). Indien er meer personen aankomen dan geboekt, kan de accommodatie u de toegang weigeren of van u een toeslag verlangen.

Aanvraag

Als u bij uw reis of een reisonderdeel ‘op aanvraag’ ziet staan, dan betekent dit dat de vooraf door ons ingekochte plaatsen niet meer beschikbaar zijn. Wel kunnen wij dan bij bijvoorbeeld de hotelier(s) of luchtvaartmaatschappij extra ruimte aanvragen, zodat u alsnog mee kunt op de reis van uw keuze. Daarvoor hebben wij echter wat tijd nodig, zodat wij uw reis niet direct kunnen bevestigen. Als er na aanvraag plaatsen vrij zijn, reserveren wij deze direct voor u: uw boeking-op aanvraag is dus niet vrijblijvend en u kunt deze niet kosteloos annuleren.

Accommodatieweergave

De beschrijving van de accommodaties in het reisaanbod is zo objectief mogelijk opgesteld. Indien er afwijkingen zijn tussen de inhoudelijke beschrijving in de brochure of op internet enerzijds en de prijs en/of voorwaarden in de prijstabel of op internet anderzijds, is de prijstabel doorslaggevend. In geval van een verschil in het reisaanbod zoals gepubliceerd in een brochure en reisaanbod zoals gepubliceerd op internet, is dat laatste doorslaggevend. Vanwege bv. de bouw van een accommodatiecomplex kunnen de inrichting en grootte van kamers/appartementen nogal verschillen. Dat maakt het soms moeilijk om een eenduidige beschrijving te maken. De in het reisaanbod bij de accommodaties afgedrukte foto’s geven ook slechts een idee van de inrichting, afmetingen en/of uitzicht. Daarom kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto’s in de gids. Uiteraard voldoen de accommodaties wel aan de minimum standaardeisen, zoals beschreven in het reisaanbod. Tenzij anders staat vermeld, kunnen wij geen toezeggingen doen over het uitzicht en de ligging van uw accommodatie. Met name in verstedelijkte gebieden kan het voorkomen dat er geen vrij uitzicht is. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- of spelfouten. ID Riva Tours B.V. kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Afkortingen

De volgende afkortingen worden gebruikt in de prijsbijlage en op de voucher:

1PKeenpersoonskamer
2PKtweepersoonskamer
2/3PKtweepersoonskamer met extra bed mogelijkheid
3PKdriepersoonskamer
3/4 PKfamiliekamer (min. 3 pers.)
4PKfamiliekamer (min. 4 pers.)
1KAstudio
2KAtweekamerappartement
3KAdriekamerappartement
1KB1-kamer bungalow
3K SC3-kamer stacaravan
3K BT3-kamer bungalowtent

Airconditioning

Ook in Kroatië, Duitsland en Slovenië wordt men meer milieu- en energiebewust. Wanneer in het reisaanbod is vermeld dat een bepaalde accommodatie over airconditioning beschikt, zal deze over het algemeen alleen in de warmste periodes functioneren en op die uren van de dag, dat daar de meeste behoefte aan is. Een airconditioning of fan/ventilator is niet altijd geruisloos. In veel accommodaties bevindt de airconditioning zich alleen in de slaapvertrekken of wordt deze centraal geregeld. Indien de airconditioning ter plaatse dient te worden betaald aan de accommodatieverschaffer, dan is dit in het reisaanbod vermeld.

All Inclusive

Bij All Inclusive start de verzorging in vrijwel alle accommodaties vanaf het moment dat u bent ingecheckt en eindigt de verzorging op het moment dat u uitcheckt. Bij de All Inclusive-accommodaties zijn naast volpension (ontbijt, lunch en diner) allerlei extra’s inbegrepen. Dit kan variëren van gratis lokale (non-alcoholische) drankjes en snacks (vaak zoete), tot het gebruik van (water)sportfaciliteiten. Een All Inclusive-arrangement is wel aan spelregels en voorwaarden gebonden. De meest voorkomende vindt u hieronder. Wij wijzen u er op dat de inhoud van de All Inclusive-formules per accommodatie kan verschillen. Wat bij het All Inclusive-arrangement is inbegrepen, staat vermeld in het reisaanbod bij de beschrijving van de accommodatie. Vraag uw boekingskantoor echter uitdrukkelijk om extra informatie en eventuele algemene spelregels en beperkingen met betrekking tot de All Inclusive-formule van de accommodatie van uw keuze. Vanwege de hoeveelheid informatie zijn deze niet allemaal in het reisaanbod opgenomen. Maaltijden worden vaak geserveerd in buffetvorm. Dit wil niet automatisch zeggen dat er volop keus en variatie is, maar is meer een aanwijzing dat maaltijden niet aan tafel geserveerd worden. De classificatie van een accommodatie kan bepalend zijn voor de variatie die u op het gebied van de maaltijden mag verwachten. Vaak hanteert een accommodatie een roulatiesysteem in maaltijdvariatie, waardoor sommige gerechten u na enkele dagen of een week al bekend kunnen voorkomen. Een variatie aan groentes wordt doorgaans niet aangeboden. Eventueel genoemde maaltijdtoeslagen zijn per persoon en per nacht. Indien een à la carte restaurant onderdeel is van het All Inclusive-arrangement, wijzen wij u er op dat hier gemiddeld slechts eenmaal per week gebruik van kan worden gemaakt. Vanwege het doorgaans beperkte aantal tafels, is reserveren vaak verplicht. Er kan voor het à la carte restaurant een extra toeslag in rekening worden gebracht. Het kan voorkomen dat (sommige) drankjes slechts gedurende bepaalde uren of op een bepaalde locatie in het All Inclusive-arrangement inbegrepen zijn. Buiten deze gevallen dient er voor de drankjes betaald te worden. Ook kan het voorkomen dat bepaalde lokale alcoholische drankjes gratis zijn, maar dat buitenlands gedistilleerde drankjes alleen tegen betaling verkrijgbaar zijn. De (vaak beperkte) inhoud van een minibar valt niet onder het All Inclusive-arrangement, tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven. Indien watersportfaciliteiten of duikactiviteiten in het All Inclusive-arrangement zijn inbegrepen, dient u er rekening mee te houden dat dit vanwege de vaak grote belangstelling ter plaatse gereserveerd moet worden en/of gebruik ervan niet altijd mogelijk is. Aan het gebruik van (water)sportfaciliteiten kunnen bovendien voorwaarden verbonden zijn zoals bv. het slechts onder begeleiding gebruiken, het hebben van een vereist certificaat of het gebruiken gedurende een beperkt aantal uren per dag. Hoewel deze informatie zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, kan het voorkomen dat gedurende het seizoen wijzigingen in gepubliceerde tijden van eten en drinken optreden. Ook kan het gebruik van bepaalde faciliteiten worden aangepast. U wordt door de accommodatieverschaffer over de details geïnformeerd. Wij hebben hierop geen invloed en aanvaarden daarvoor dan ook geen verantwoordelijkheid.

Ander land, ander eten!

Houdt u er rekening mee dat de Kroatische maaltijden anders van samenstelling zijn dan thuis en dat ook vaak de etenstijden kunnen verschillen. Over het algemeen krijgt u kleinere porties groente, maar grotere porties vlees en/of vis. De meeste hotels serveren het diner als keuzemenu of in buffetvorm. Eventuele dieetwensen dient u bij boeking aan ons door te geven. Wij zullen al het mogelijke doen om aan deze wensen tegemoet te komen, maar kunnen dit echter niet garanderen. Wanneer uw dieet van essentieel belang is dient u dit als essentie door te geven. Houdt u tevens rekening met eventuele extra kosten, die u ter plaatse dient af te rekenen.

Animatie en entertainment

In bepaalde complexen wordt een zogenaamd animatie-programma aangeboden, waaraan door gasten kan worden deelgenomen. Deze animatie is doorgaans voor volwassenen. Er is alleen animatie voor kinderen (4-12 jaar) indien dit nadrukkelijk in het reisaanbod vermeld staat. Voor kinderen jonger dan 4 jaar wordt doorgaans geen programma aangeboden. In sommige accommodaties is het verplicht dat (kinderen) voor deelname de gevoerde taal machtig zijn. Entertainment is een meer passieve activiteit dan animatie, en een actieve deelname is doorgaans niet mogelijk. Hierbij moet u denken aan bv. een muzikaal avondprogramma. Om welke reden dan ook (bv. vanwege het laagseizoen, gebrek aan belangstelling of weersomstandigheden) kan besloten worden dat bepaalde onderdelen van animatie of entertainment geen doorgang zullen vinden of dat bepaalde faciliteiten niet of slechts beperkt aangeboden kunnen worden. Denk hierbij ook aan babysit, crèche, een á la carte restaurant, thema-avond, dansavond, sauna, jacuzzi, zwembad, discotheek, fitness, tennisbaan, watersportfaciliteiten of winkels.

Autohuur

Wilt u een auto huren, dan is een internationaal geaccepteerde creditcard verplicht. U moet zelf na gaan of (indien gewenst) grensoverschrijdingen met de huurauto toegestaan zijn. Informeert u ter plaatse naar de verzekeringsvoorwaarden. Zo is het mogelijk dat er bij een al inbegrepen CDW verzekering een bepaald bedrag als eigen risico blijft bestaan. Soms kunt u dat ter plaatse afkopen door het afsluiten van een extra verzekering. In het geval van schade, een ongeval, diefstal of het verloren gaan van de auto, moet u altijd een politierapport, een schaderapport en een kopie van uw identiteitsbewijs kunnen overhandigen aan de verhuurder. Zijn er derden betrokken bij een incident, dan moet u ook van hen een kopie kentekenbewijs en identiteitsgegevens bemachtigen. Stelt u meteen de autoverhuurmaatschappij in kennis van een incident en denkt u eraan – voor uw eigen veiligheid en om achteraf problemen te voorkomen – dat u bij het ophalen van de auto altijd controleert of deze in orde is. Denkt u hierbij met name aan de benzinestand, het reservewiel, lak- en krasschade, banden etc. Indien u opmerkingen heeft, moet u hiervan direct bij de autoverhuurder een aantekening laten maken en bewijs hiervan verkrijgen. De schadeverzekering zal nooit uitkeren in geval bestuurder onder invloed van alcohol of drugs verkeerde of roekeloos
(rij)gedrag verweten kan worden. De diefstalverzekering dekt geen schade in het geval de sleutels in de auto zijn achtergebleven. Evenmin bestaat er dekking tegen het verkeerd tanken van brandstof.

Bedden

De bedden in de accommodaties hebben doorgaans een lengte van 1.80 m. Het kan dus voorkomen dat zij niet berekend zijn op lange reizigers. Houd u daar rekening mee. Als u een kamer reserveert waar plaatsing van een extra bed voor de derde en eventueel vierde persoon mogelijk is, kan dit extra bed een opklapbed, divanbed, slaapbank of stretcher zijn. Deze kunnen vaak alleen in de woonkamer van een accommodatie worden geplaatst en kunnen daarmee ten koste van de leefruimte gaan. De bedden op uw vakantiebestemming kunnen minder comfortabel zijn dan u thuis gewend bent. Uitsluitend het in de tekst genoemde aantal bedden (normaal formaat) staat ter beschikking. In het algemeen geldt dat er geen kinderbedjes of kinderstoelen beschikbaar zijn. Voor kinderen die gebruik maken van de speciale kinderprijs, zal in hotels een extra (kinder)bed op de 2-persoonskamer van 2 vol betalende begeleiders worden bijgeplaatst. U kunt bij boeking navragen of uw accommodatie over kinderbedjes beschikt. In drukke periodes kan het voorkomen dat het aantal kinderen/baby’s het aantal beschikbare kinderbedjes in uw accommodatie overstijgt en dat wij u moeten teleurstellen. Kosten voor het kinderbedje dienen altijd ter plaatse aan de accommodatieverschaffer te worden betaald.

Bedlinnen

In de meeste van onze appartementencomplexen zijn bedlinnen en handdoeken aanwezig, tenzij anders aangegeven in de brochure. Het is echter wel aan te raden om extra handdoeken mee te nemen en eventueel badlakens. Bedlinnen wordt in de meeste appartementen 1 x per week gewisseld, handdoeken 2 x per week. Thee- en keukendoeken dient u zelf mee te nemen. Stroom, water en eindschoonmaak zijn meestal bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld staat in de brochure. Soms bent u verplicht ter plaatse het bedlinnen te huren. Leest u hiervoor goed de vermeldingen bij de accommodatiebeschrijvingen in de brochure. Bedlinnen voor zelf meegebrachte of ter plaatse gehuurde babybedjes dient u altijd zelf mee te nemen.

Best Price

U vindt bij een aantal accommodaties (vooral hotels) ‘Best Price’ (Economy / Low Cost / Budget) kamertypes. Dit betreffen een beperkt aantal kamers die tegen een speciale prijs aangeboden worden. Het is mogelijk dat dit type minder faciliteiten of een beperkter uitzicht heeft dan de standaard beschreven kamertypes.

Bijkomende kosten en eindschoonmaak

In de prijstabel en bij de accommodatiebeschrijving vindt u – indien van toepassing – de bijkomende kosten die u tegelijk met uw reservering betaalt en de bijkomende kosten die u ter plaatse moet betalen (bijvoorbeeld borg, toeristenbelasting, eventuele huur van bedlinnen, schoonmaak etc.).Uw accommodatie wordt bij aankomst schoon opgeleverd. Houd u er rekening mee dat, indien schoonmaak in het reisaanbod is inbegrepen, de wijze waarop wordt schoongemaakt voldoende is, maar soms een andere invulling krijgt dan u thuis gewend bent. Dit houdt onder meer in dat er geen grote schoonmaak zal plaatsvinden. Bij hotels is de schoonmaak vrijwel altijd dagelijks. Op zon- en feestdagen wordt er vaak niet schoongemaakt. Indien schoonmaak in het reisaanbod is inbegrepen en u bent niet tevreden over de kwaliteit van de schoonmaak, dient u dit te allen tijde direct aan de accommodatieverschaffer te melden. Deze kan dan nog tijdens uw verblijf maatregelen nemen. Wij adviseren om wat hand- en theedoeken mee te nemen, zelfs als huishoudlinnen in de reis is inbegrepen. Als in het reisaanbod is vermeld dat u ter plaatse bed- en huishoudlinnen kunt huren, is het verstandig dit reeds bij de boeking op te geven. Soms bent u verplicht ter plaatse het bedlinnen te huren. Ook dit wordt, met vermelding van de kosten, in het reisaanbod vermeld. Indien in het reisaanbod staat vermeld dat het linnengoed eenmaal per week wordt verwisseld, dan betekent dit dat aan het einde van de week het linnengoed verschoond wordt. Blijft u slechts een week dan wordt er dus tijdens uw verblijf geen linnengoed verwisseld. Bij de vakantievilla’s biedt menig gastfamilie u ontbijt, middageten of diner aan. Wij raden u aan direct bij aankomst met de gastfamilie betaalafspraken te maken (dit geldt niet als u dit bij uw boeking al geboekt en betaald heeft). Ook bieden de gastfamilies producten van eigen bodem aan voor verkoop zoals schnaps, eieren etc., ook in dit geval raden wij u aan vooraf een prijs af te spreken. Dit geldt ook voor verhuur van fietsen en boten of eventueel door de verhuurder aangeboden bootexcursies.

Bouwactiviteiten en nieuwbouw

De vraag naar nieuwe accommodaties neemt nog steeds toe. Om deze reden wordt er ter plaatse nog steeds gebouwd, nieuwe wegen aangelegd etc… Vaak worden deze initiatieven ontplooid door plaatselijke overheden of andere accommodatieverschaffers waar wij geen enkele invloed op kunnen uitoefenen. Enige overlast door bouwactiviteiten kan dan ook niet helemaal worden uitgesloten. Nieuwbouw biedt voor u voor- en nadelen. Het eerste jaar profiteert u vaak van relatief voordelige prijzen voor een nieuwe accommodatie. Daar staat tegenover dat u rekening dient te houden met afrondende werkzaamheden, jonge of juist afwezigheid van aanplant en het nog niet gereed zijn van bepaalde aanvullende faciliteiten zoals bv. winkeltjes, fitnessruimten en zwembaden. De vermelde openingsdatum bij nieuwe accommodaties is altijd een geplande openingsdatum. Door allerlei omstandigheden waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen (zoals het weer en trage vergunningsprocedures) kan het voorkomen dat de accommodatie of daarbij behorende faciliteiten later openen dan in de publicatie vermeld staat. Wij zullen ons inspannen om u hierover zoveel mogelijk te informeren.

Brandstofheffing- en toeslagen

Houdt u er rekening mee dat de reissom kan worden verhoogd door stijging van de brandstofkosten. Indien bekend, wordt u hierover bij boeking geïnformeerd. Een nabelasting is ook mogelijk. Tot 6 weken voor vertrek, hebben wij (ongeacht of u de reissom heeft voldaan) het recht de reissom te verhogen in verband met de wijzigingen in o.a. de brandstofkosten. Als u de volledige reissom nog niet heeft voldaan, mogen wij de brandstoftoeslag doorbelasten tot 20 dagen voor de dag van vertrek. De brandstoftoeslag zoals deze bij ons op moment van publicatie bekend was, hebben wij in de gepubliceerde reissom opgenomen als brandstofheffing.

Brochure (herroepen aanbod)

Het aanbod van reizen is vrijblijvend en kan door ID Riva Tours B.V. worden herroepen (art. 2 van de ANVR – Reisvoorwaarden). Dit herroepen is mogelijk binnen 8 kantooruren nadat het aanbod aanvaard is. Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen in gevallen als genoemd in art. 4 van de ANVR – Reisvoorwaarden.

Buspendel

De prijzen zijn per persoon en zijn vermeld voor losse buspendels per retour. De vertrekdatum bepaalt de reissom. Inbegrepen zijn: retourreis per Royal Class bus en eventuele transfers.
ID Riva Tours B.V. treedt voor de buspendels op als bemiddelaar van de uitvoerende organisatie Solmar / Staf Cars.

Eenpersoonskamers

De vraag naar eenpersoonskamers is groter dan het aanbod. Helaas worden voor eenpersoonsgebruik soms kleinere kamers van mindere kwaliteit aangeboden, met minder faciliteiten of die minder gunstig gelegen zijn.

Electra en watervoorziening

Het leidingwater is in de in het reisaanbod genoemde bestemming(en) doorgaans niet bedoeld als drinkwater. In een aantal accommodaties kan het leidingwater en zwembadwater bovendien zout zijn en/of chloor bevatten. De ervaring leert ook dat storingen in de water- en elektriciteitsvoorzieningen kunnen optreden. Oorzaak hiervan ligt veelal bij de gemeentelijke of regionale autoriteiten die tot tijdelijke afsluiting of distributie overgaan of wat elektriciteit betreft, aan een overbelasting van het lokale netwerk. Noch uw accommodatieverschaffer, noch wij kunnen voor het ten gevolge hiervan ondervonden ongemak en/of geleden schade aansprakelijk worden gesteld. Voorts wordt de warmwatervoorziening (douchen) en de elektriciteitsvoorziening soms geregeld door middel van zonnen-energie. Dit betekent dat bij minder mooi weer of veelvuldig gebruik van (warm) water en/of stroom in de/het accommodatie(complex), deze voorziening niet toereikend zal zijn. De capaciteit van water in zuidelijke en warme landen is bovendien beperkter en uit milieuoverwegingen niet in dezelfde mate zo vanzelfsprekend als wij in Nederland gewend zijn. Indien in het reisaanbod gesproken wordt van een bad, kan het voorkomen dat een stop niet aanwezig is. Dit wordt gedaan uit het oogpunt van water- en energiebesparing. Een douchegordijn is onbekend in veel landen, waardoor wateroverlast af en toe voorkomt. (Toilet)papier zal doorgaans niet mogen worden doorgespoeld in de sanitaire voorzieningen en zult u in de prullenbak moeten deponeren. In de meeste appartementen of bungalows is het basis energiegebruik bij de reissom inbegrepen. Mocht u dit basisverbruik (gebaseerd op ‘normaal’ energiegebruik) overschrijden, dan dient u de extra kosten ter plaatse te betalen.

Errata

Wij behouden het recht om gegevens door middel van errata aan te passen.

Excursies

Eventueel in het reisaanbod genoemde en/of lokaal te boeken activiteiten of diensten zoals bv. excursies, rondleidingen, evenementen, bezichtigingen en sporten/sportcursussen (bv. zwemlessen, raften en duiken) worden buiten onze invloedssfeer aangeboden. Uw boekingskantoor kan u hier meer over vertellen. Wij of onze vertegenwoordiger in het buitenland publiceren en bemiddelen slechts uit service overwegingen. Plaatselijke agenten of organisatoren zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van deze activiteiten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ter plaatse geboekte activiteiten. Laat u zich daarom goed informeren over deelname aan dergelijke activiteiten alvorens u hiertoe een besluit neemt, ook indien u een doorlopende reisverzekering heeft. Soms is een aanvullende verzekering noodzakelijk. Lokale activiteiten zijn altijd onder voorbehoud van voldoende deelname. Of ze plaatsvinden is daarnaast vaak afhankelijk van seizoens- en weersinvloeden, maar kunnen ook om andere redenen geannuleerd zijn of worden. Hoewel wij deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzamelen in samenwerking met bv. lokale toeristenbureaus, betreft het slechts een indicatie. Deze activiteiten, diensten en producten vallen namelijk buiten de georganiseerde reis, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Extra tent(je)

In een aantal gevallen is het mogelijk naast uw geboekte stacaravan, bungalow etc., een extra kindertentje te plaatsen. Dit is in principe altijd op aanvraag! Houdt u er rekening mee dat dit echter alleen mogelijk is als het maximale aantal toegestane personen niet wordt overschreden. Het is tevens mogelijk dat hier extra kosten voor worden berekend.

Faciliteiten

Bij de accommodatiebeschrijving staat welke faciliteiten men kan verwachten. ID Riva Tours B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit, dat in het voor- en naseizoen er een beperkte openstelling is van winkels en uitgaansmogelijkheden, bepaalde faciliteiten niet in gebruik zijn, of dat bepaalde excursies geen doorgang kunnen vinden. Dit geldt ook voor de faciliteiten in de omgeving.

Geluidsoverlast

Als rust belangrijk voor u is, tijdens uw vakantie, let dan op het volgende indien er vermeldt staat ‘levendige’ omgeving, dan is er sprake van een gezellige drukte van o.a. uitgaansgelegenheden. Een centrale ligging kan een voordeel zijn, maar ook de nodige geluidsoverlast met zich meebrengen van verkeer en horeca/uitgaansgelegenheden. Veel populaire bestemming zijn in het hoogseizoen en tijdens vakantieperioden (ook die van het land zelf) erg druk. Veel hotels en appartementencomplexen organiseren overdag en ’s avonds allerlei sportieve en gezellige activiteiten. In de tekst staat dit vermeld als entertainment en animatie. De normen van geluidsoverlast zijn in zuidelijke landen soepeler dan in Nederland en België. Sommige (hotel)bars en terrassen in de omgeving sluiten pas wanneer de laatste gasten weg gaan. Indien u gevoelig bent voor geluidsoverlast raden wij u aan te kiezen voor een accommodatie verder van het centrum of zonder discotheek, (pool) bar of terrassen in de directe omgeving. Op luidruchtig gedrag van medevakantiegangers of bezoekers van uitgaansgelegenheden in de directe omgeving van uw accommodatie hebben wij en de accommodatieverschaffer slechts beperkte invloed. Wij wijzen u er op dat tijdens het ATP tennistoernooi in Umag er geluidsoverlast is tot ca. 4.00 in de ochtend.

Gezondheid

De geneeskundige verzorging in Kroatië en Slovenië is goed, steeds vaker vindt u er naast de medische centra en ziekenhuizen ook privépraktijken. Wij raden u wel aan om tevens een reisverzekering af te sluiten. U dient zelfstandig na te gaan of er voor uw bestemming(en) en eventuele grensoverschrijdende excursies gezondheids-adviezen (zoals preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes) gelden. U kunt zich hiertoe wenden tot uw huisarts, GGD, het Ministerie van Volksgezondheid of het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (zie ook www.lcr.nl).

Grensdocumenten

De Benelux burgers wordt aangeraden naar Kroatië en Slovenië te reizen met een geldig paspoort. De identiteitskaart wordt in principe in Kroatië en Slovenië wel erkend. Er zijn soms incidenten bekend waarbij reizigers die bij het uitreizen een identiteitskaart overlegden, problemen kregen met immigratiemedewerkers. Men wordt dan doorverwezen naar de eigen ambassade om een nooddocument aan te vragen. Wij raden u aan contact op te nemen met de betreffende ambassade voor de meest recente informatie over benodigde grensdocumenten. Uw boekingskantoor zal bij boeking de nodige algemene informatie verschaffen, maar u bent er zelf verantwoordelijk voor dat u bij vertrek en tijdens de reis in het bezit bent van de vereiste documenten. Houdt u er rekening mee dat ook baby’s en huisdieren voor een reis naar het buitenland reispapieren nodig heeft. Kijk ook op www.minbuza.nl of www.diplomatie.be. Voor zover u niet of niet alleen de Nederlandse nationaliteit bezit, dient u minstens vier weken voor vertrek zelf na te gaan welke voorschriften er in uw specifieke geval gelden ten aanzien van dergelijke reisdocumenten. U dient zich hiervoor te wenden tot uw eigen ambassade of consulaat, of de ambassade of consulaat van het doorreis- en/of bestemmingsland. Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dient u zelf na te gaan of er ten aanzien van het bestemmingsland reisadviezen zijn afgegeven door de autoriteiten van het land van uw nationaliteit.

Huisdieren

Huisdieren die mee gaan op reis, dienen altijd bij boeking te worden opgegeven. Vaak zal dit door ons aangevraagd moeten worden bij de accommodatieverschaffer en, indien van toepassing, de vervoerder. Hiervoor worden administratiekosten berekend. Omdat huisdieren vaak niet zijn toegestaan, boekt u onder een ontbindende voorwaarde. Indien het meenemen van een huisdier is toegestaan, dient u er rekening mee te houden dat uw huisdier alleen op de kamer of in het appartement en niet in de openbare ruimtes van de accommodatie welkom is. Wij kunnen carapatiënten niet garanderen dat de accommodaties waar huisdieren niet zijn toegestaan, ook altijd ‘huisdiervrij’ zijn. De eventuele verblijfskosten die verbonden zijn aan het huisvesten van een huisdier dienen ter plaatse te worden voldaan. Deze kosten worden vooraf door ons aan u doorgegeven. Voor het reizen met honden, katten en fretten is binnen de EU een EU-paspoort noodzakelijk. Tevens dienen zij te zijn ingeënt tegen hondsdolheid en te zijn voorzien van een identificatie (chip). Een aantal Europese landen stelt daarbij nog enkele aanvullende eisen, zoals een bloedtest welke maximaal 6 maanden voor vertrek dient te zijn afgenomen. Sommige niet EU-landen stellen zeer strenge eisen bij het toelaten van dieren, bv. niet eerder dan na een langdurig verblijf in quarantaine. Behoort uw huisdier tot een beschermde soort, dan moet u ook beschikken over CITES-documenten. Informeer tijdig bij uw reisbureau of de ambassade van het land van bestemming welke exacte toelatingseisen er zijn.

Indeling appartementen, bungalows en vakantievilla’s

Over het algemeen bestaat een studio (= 1 kamerappartement; 1KA) uit een woon/slaapkamer met hierin een kitchenette. Een 2- en 3 kamerappartement (2KA resp. 3KA) bestaat in de meeste gevallen uit een woon/slaapkamer met kitchenette of aparte keuken en 1 resp. 2 slaapkamers. Voor bungalows en vakantievilla’s wordt de code KB en KW aangehouden. Op uw voucher kan driepersoonskamer vermeld staan. Dit betekent niet dat u in een driepersoonskamer gehuisvest wordt. Indien u met twee personen reist krijgt u een kamer voor twee personen.

Internet

Veel accommodaties beschikken over internet. U kunt vaak (tegen betaling)in de receptie of de bar/het restaurant gebruik maken van (een) openbare computer(s). Ook kunt u (tegen betaling) gebruik maken van WiFi. Wanneer gebruik van WiFi gratis is, staat dit bij de campingbeschrijving aangegeven. Bij de meeste accommodaties is WiFi dan beschikbaar in een bepaalde zone (meestal rondom receptie/zwembad). Op andere delen van de accommodatie, zoals rondom uw eigen kamer is dan geen verbinding. Houdt u er rekening mee dat de verbinding op minder snel kan zijn of vaker kan uitvallen dan u thuis gewend bent.

Inventaris appartementen, bungalows en vakantievilla’s

Met ‘bedden’ als slaapplaatsen beschreven kunnen ook bedbanken of uitklapbedden (vooral in studio’s resp. woon/slaapkamers) bedoeld worden. De meeste appartementen, bungalows en villa’s hebben een open keuken of kitchenette: een niet afgeschermd gedeelte van de woonkamer, waarin zich een koelkast, een kooktoestel (gas of elektrisch) en een klein aanrecht bevinden. In veel gevallen zijn keukens en kitchenettes slechts geschikt voor het bereiden van eenvoudige maaltijden. Dit vereist soms wat improvisatie omdat (typisch Hollandse) attributen waar u thuis aan gewend bent, zoals een kaasschaaf, koffiefilter, afwasborstel, waterkoker en een goede blikopener niet altijd aanwezig zijn. Ook bestaat het kooktoestel doorgaans maar uit twee kookplaten waarvan er één als warmhouder dient. De inrichting van de accommodatie en de kwaliteit van bv. het interieur en het sanitair kan dus eenvoudiger zijn dan u thuis gewend bent. Eventueel beschadigd inventaris zoals gebroken serviesgoed of niet meer schoon te krijgen handdoeken dienen aan de verhuurder te worden vergoed.

Kamers

Toelichting beschrijvingen badkamer:

  • bad of douche; ter plaatse verneemt u welke van de twee u krijgt. bad; meestal een ligbad meteen aparte douchekop.
  • bad en douche; een aparte douchecabine en een apart bad.

Klachten

Het kan gebeuren dat u op uw bestemming of tijdens de reis een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst constateert. Deze dient u zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener (zoals de accommodatieverschaffer), of, indien dit in het geheel niet mogelijk is, bij ons. Wordt de tekortkoming niet opgelost, dan moet deze direct worden gemeld bij de onze vertegenwoordig(st)er ter plaatse. Indien dit in het geheel niet mogelijk is, zij/hij niet aanwezig of bereikbaar is, of indien zij/hij geen bevredigende oplossing biedt, dan dient u direct telefonisch (+31 (0)10 4110800) contact op te nemen met onze mensen in Nederland (24 uur per dag bereikbaar). Vermeld uw boekingsnummer. Indien de tekortkoming niet is weggenomen en/of naar uw mening aanleiding gaat geven tot een klacht bij thuiskomst, kunt u deze schriftelijk laten vastleggen bij de onze vertegenwoordig(st)er ter plaatse of, indien dit onmogelijk is, alsnog bij ons telefonisch melden. Indien u onverhoopt verzuimt een tekortkoming door te geven bij aanvang van het probleem en/of tijdens het verblijf, kan dit betekenen dat u het recht op genoegdoening verliest, daar wij dan niet in de gelegenheid zijn gesteld een oplossing te bieden. Na uw reis kunt u eventuele tekortkomingen schriftelijk melden aan de afdeling Klantenservice. Wij maken u erop attent dat wij geen groepsklachten in behandeling kunnen nemen. In dit geval dient u individueel een klacht in te dienen. Ook eventuele klachten over persoonlijke zaken, zoals de sfeer, gedrag andere gasten of kwaliteit van de geserveerde maaltijden binnen een complex kunnen wij niet aanvaarden.

Kortingen

De in de brochure vermelde kortingen gelden over de prijs van de accommodatie en over de toeslagen maar niet over de bijkomende kosten. Bij leeftijdsgebonden kortingen is de leeftijd op de dag van aankomst bepalend. Bij verblijfskortingen geldt dat wanneer slechts een deel van uw verblijf binnen de kortingsperiode valt, alleen over dat deel de korting wordt berekend. Gelden er andere prijzen dan dagprijzen, (bijvoorbeeld weekprijzen) en uw verblijfsperiode overschrijdt de periode waarin de korting geldig is, dan wordt deze niet berekend. Wanneer kinderen gratis verblijven, dient u over het algemeen ter plaatse voor maaltijden en huur van een kinderbed te betalen. Ontvangen kinderen een korting van meer dan 50 %, dan heeft de hotelier het recht kinderporties of kindermenu’s te serveren. Kortingen vermeld bij de accommodatietypes, zoals vroegboekkorting, 7=6 korting etc. zijn niet met elkaar combineerbaar, tenzij anders bij de korting vermeld. De hoogste korting wordt altijd berekend. Bovenstaande regels zijn geldend voor alle kortingen tenzij in de prijstabel anders vermeld. De kortingen gelden zolang er plaats is.

Naamswijziging

Indien een reiziger de reis moet annuleren, bestaat de mogelijkheid van in de plaats stelling (bij tijdige aanmelding). Voor meer informatie zie art. 8 van de Reisvoorwaarden.

Ongedierte

Denkt u eraan dat u naar een mediterraan land reist, waar ook andere ongedierte is dan in Nederland. Vooral de privé woningen staan soms midden in de natuur in een bosachtige, landelijke omgeving. Mieren, sprinkhanen, muggen, vliegen en soms ongevaarlijke slangetjes en schorpioentjes kunnen hier soms voorkomen.

Parasols en ligbedden

Bij de beschrijvingen van accommodaties wordt vaak melding gemaakt van de aanwezigheid van parasols of ligbedden. Het aantal beschikbare parasols en ligbedden is meestal niet evenredig aan het aantal mogelijk verblijvende gasten in de accommodatie. De vraag is altijd groter dan het aanbod. Dit geldt zeker voor de grotere accommodaties.

Parkeergelegenheid

Bij bestemmingen die u met uw eigen auto kunt bereiken geven wij (vrijblijvend) zoveel mogelijk informatie over de aanwezigheid van parkeergarages of (privé)parkeerplaatsen bij accommodaties. Deze parkeerplaatsen zijn niet gratis, tenzij dit expliciet in het reisaanbod staat vermeld. Overigens zal voor eventuele meerdere voertuigen altijd moeten worden betaald. Voor zover wij bekend zijn met (een indicatie van) de parkeerkosten, zullen deze worden aangegeven. Deze kosten kunnen echter aan verandering onderhevig zijn en dienen ter plaatse voldaan te worden. De kosten voor een parkeerplaats dienen ter plaatse voldaan te worden. Een parkeerplaats kan doorgaans niet worden gereserveerd. Het parkeren, zowel op privéterrein als op openbare parkeerplaatsen, geschiedt altijd op eigen risico. Bij sommige accommodaties of in autovrije plaatsen, dient u uw auto te parkeren in een nabijgelegen garage of parkeerplaats. Met name Opatija staat bekend om zijn beperkte parkeervoorzieningen.

Persoonlijke gegevens

De ANVR – Reisvoorwaarden vereisen dat bij het boeken alle persoonlijke gegevens en kenmerken van deelnemers worden verstrekt voor zover van belang voor de uitvoering van de reis. De naam in het vliegticket dient exact overeen te komen met de naam in het paspoort. Indien blijkt dat beide documenten niet gelijk zijn, heeft de luchtvaartmaatschappij het recht u te weigeren en moet u een geheel nieuw ticket kopen. ID Riva Tours B.V. is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit het opnieuw uit moeten geven van vliegtickets. Let erop dat u bij boeking de juiste naamgegevens (voor- en achternaam!) zoals vermeld in uw paspoort doorgeeft.

Preferenties en essenties

U kunt bij uw boeking wensen hebben (ook wel preferenties genoemd, zoals uitzicht op zee, kinderstoeltjes). Maar misschien heeft u ook wel eisen, al dan niet op medische gronden (ook wel essenties genoemd zoals accommodatie die met een rolstoel toegankelijk is). Indien u uw preferenties en/ of essentie bij boeking kenbaar maakt, houden wij daarmee zo veel mogelijk rekening. Wij zullen ons inspannen om uw aanvraag voor een preferentie en/of essentie te honoreren. Preferenties en essenties kunnen door ons echter nooit worden gegarandeerd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in het reisaanbod of in de bevestiging van de reisovereenkomst. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging indien aan een door u opgegeven medische essentie voldaan kan worden. Als u een essentie vraagt, boekt u onder een ontbindende voorwaarde dat de essentie door ons of de dienstverlener kan worden gehonoreerd. Aan een essentie zijn kosten verbonden. Deze zijn in de ANVR-Reisvoorwaarden genoemd. Het kan zijn dat ter plaatse een toeslag moet worden voldaan voor gehonoreerde preferenties en/of essenties.

Prijzen extra faciliteiten

ID Riva Tours B.V. vermeldt in deze brochure soms prijzen van faciliteiten van uw accommodatie of in de omgeving (bijv. wellness en massage). Dit wil niet zeggen dat overige faciliteiten gratis zijn, tenzij wij dit uitdrukkelijk vermelden! Wij hebben de gegevens over prijzen en dergelijke met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld. Desondanks kunnen we u geen garanties geven over de juistheid van deze gegevens, aangezien wij geen enkele zeggenschap hebben over bedoelde prijzen, als de betreffende faciliteiten buiten het door ID Riva Tours B.V. aangeboden pakket vallen. U moet de prijsvermeldingen in dat geval dan ook zien als een extra service aan u, om de verschillende bestemmingen en accommodaties beter te kunnen vergelijken.

Privacy

Wanneer u brochures en/of nieuwsbrieven direct bij ID Riva Tours B.V. aanvraagt en ontvangt, bent u automatisch opgenomen in het adressenbestand van ID Riva Tours B.V.. Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van de producten en diensten van ID Riva Tours B.V. en van de producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Indien u geen prijs stelt op dergelijke informatie over producten en/of diensten, stuur dan een mail naar info@idriva.nl

Reisbescheiden

Als u uw vakantie heeft geboekt, worden na betaling van de volledige reissom, ca. 10 dagen voor vertrek de reisbescheiden (digitaal) ter beschikking gesteld. Voor vluchtreserveringen geldt ‘e-ticketing’ (uw reisgegevens ontvangt u in principe digitaal per mail i.p.v. de traditionele papieren tickets per post). Deze digitale reisbescheiden kunt u downloaden, of worden u via uw reisagent geleverd. Wij raden u aan uw reisbescheiden altijd op juistheid te controleren. Indien daar onjuistheden in staan, dient u dit direct aan ons te melden.

Reserveringskosten en bijdrage SGR

De reserveringskosten bedragen € 13,50 per reservering. Er gelden geen reserveringskosten voor samengestelde buspendel- en vliegvakanties. Er gelden afwijkende kosten o.a. voor samengestelde rondreizen en losse bus- en vliegtickets. De bijdrage voor de Stichting Calamiteitenfonds Reizen is € 2,50. Deze toeslag geldt alleen indien men woonachtig is in Nederland.

Reisduur

Indien bij reizen inclusief vervoer, de reisduur is vermeld in dagen, dan zijn de vertrek- en dag van aankomst, ongeacht het tijdstip van vertrek en aankomst, als gehele dagen meegerekend. Dit is o.a. gebeurd in verband met de af te sluiten verzekeringen. U kunt geen aanspraak maken op terugbetaling van (een deel van) de reissom als u te laat vertrekt en/of vroeg terugkeert (ook niet bij wijzigingen na ontvangst van de reisbescheiden).

Reisleiding (ID Riva Tours B.V. Service Team)

Voor de accommodaties in Kroatië geldt dat er een Service Team binnen uw regio telefonisch bereikbaar is voor vragen, opmerkingen, problemen, het boeken van excursies, tips, adviezen etc.. Buiten kantooruren is dit team beschikbaar voor noodgevallen. Bij een beperkt aantal populaire accommodaties in deze brochure is er tevens reisleiding persoonlijk aanwezig. Zij spreken meestal Duits en Engels, in sommige gevallen ook Nederlands. Zij bezoeken u, afhankelijk van uw accommodatie, minimaal een keer per week en bij hen kunt u altijd terecht voor adviezen, vragen, opmerkingen en het boeken van excursies. Het bezoek vindt niet per definitie plaats op de dag van of na aankomst aangezien men bij de meeste accommodaties meerdere aankomstdagen per week mogelijk zijn. Ons Service Team heeft de zorg over veel gasten en het kan daarom voorkomen dat, indien u bijv. aangifte wilt doen bij de plaatselijke politie of een bezoek wilt brengen aan een arts, zij niet in staat zijn u persoonlijk te begeleiden. Het is belangrijk dat u bij eventuele kwaliteitsproblemen of onvolkomenheden in uw accommodatie ons Service Team direct op de hoogte brengt, zodat zij er alles aan kunnen doen om de problemen ter plaatse op te lossen.

Routebeschrijving

Op de reispapieren staat het exacte adres van uw accommodatie vermeld. Over het algemeen is de bewijzering naar de accommodatie uitstekend aangegeven bij het binnenrijden van de vakantieplaats.

Slecht ter been of mindervalide

Mocht er iemand in uw gezelschap slecht ter been zijn of invalide, meldt u dit dan meteen bij boeking. Onze reserveringsmedewerkers zullen u advies geven over welke accommodatie geschikt is. Men moet er rekening mee houden dat Kroatië en Slovenië veel hoogteverschillen zijn en de accommodatie beperkt zijn ingesteld op rolstoelen.

Stranden

De stranden in Kroatië en Slovenië bestaan voornamelijk uit rots- en kiezelstranden. Wij raden daarom aan luchtbedden en waterschoenen mee te nemen.

Telefoon

Kroatië en Slovenië beschikken over moderne (GSM) telefoonnetten. Informeert u voor vertrek bij uw provider naar de exacte kosten van bellen, gebeld worden en / of het gebruik van internet via uw mobiel.

Transfer

Bij georganiseerde reizen regelen wij de transfer van de luchthaven naar uw accommodatie en vice versa. Tijdens de transfer is er, afhankelijk van het aantal aankomsten op die dag, een medewerker namens ons Service Team aanwezig. Het komt regelmatig voor dat een transfer wordt uitgevoerd door een lokale chauffeur. Het is mogelijk dat de totale transfer langer duurt dan verwacht of aangegeven door de verkeerssituatie en/of doordat onderweg diverse accommodaties worden aangedaan voor cliënten die een andere accommodatie boekten dan u. Bij enkele accommodaties kan de transfer(bus) niet tot aan de accommodatie komen. Wellicht zult u hierdoor ca. 50-100 meter met uw bagage moeten lopen. Bij een transfer kunnen huisdieren, fietsen, rolstoelen, duikuitrustingen, surfplanken en andere grotere voorwerpen niet altijd per bus worden vervoerd. Het kan voorkomen dat u hiervoor een speciale transfer nodig heeft waar kosten voor in rekening gebracht kunnen worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het in- en uit de bus laden van uw bagage. Vaak laden medewerkers van agentschappen of accommodaties of de chauffeur uw bagage in en uit de bussen, maar u dient zelf in de gaten te houden dat uw bagage hierbij niet zoek raakt, vergeten wordt of beschadigd raakt. Heeft u losse accommodatie (zonder vlucht) geboekt, dan zijn transfers van de luchthaven naar de accommodatie en vice versa niet inbegrepen. Deze dient u zelf te regelen en te betalen. Wel kunt u uiteraard onze ter plaatse aanwezige reisleiding of onze lokale vertegenwoordiging (telefonisch) benaderen voor vragen. U dient sowieso met onze reisleiding informatie af te stemmen over de transfertijden voor de terugreis.
Tevens willen wij u erop wijzen dat wanneer er een reis geboekt is naar één van de Kroatische eilanden er rekening mee gehouden dient te worden dat i.v.m. de vluchttijden, de transfer de volgende dag c.q. een dag eerder kan plaatsvinden. Mocht dit het geval zijn zal er voor u een accommodatie op het vasteland gereserveerd worden voor de eerste nacht na aankomst in Kroatië ofwel de laatste nacht voor vertrek vanuit Kroatië.

Valuta

De Kroatische munteenheid is de Kuna. De afkorting is ‘kn’, internationaal ‘HRK’. De Kuna wordt onderverdeeld in 100 Lipa (lp). De wisselkoers bedroeg bij het in druk geven van deze brochure in december 2014 ca. 7,6 Kuna voor € 1,-. Geld wisselen is in Kroatië bij de meeste hotelrecepties mogelijk. Tevens vindt u voldoende geldautomaten in de meeste toeristenplaatsen. In Slovenië wordt de Euro als algemeen betaalmiddel geaccepteerd.

Verblijfsbelasting

In Kroatië en Slovenië moet u ter plaatse veelal (verblijf- of) toeristenbelasting betalen. Is het bedrag bekend, dan vermelden we dit. Soms wordt dit tarief verhoogd, na het ter perse gaan van onze brochure. De lokale overheid van uw bestemming beslist over deze belasting, zowel de accommodatieverschaffer als ID Riva Tours B.V. heeft daar geen zeggenschap over.

Vertragingen

Door overmacht, zoals de drukte op de weg of in het luchtruim, stakingen (ook openbaar vervoer) of weersomstandigheden, kunnen vertragingen ontstaan. Mocht door dergelijke vertragingen bij heenreis of terugreis aansluitend (openbaar) vervoer niet mogelijk zijn, dan zijn wij niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten.

Verzekering

Wij raden u aan een reis-, bagage-, ongevallen- en annuleringsverzekering af te sluiten. Uw reisadviseur kan u hier meer over vertellen.

Vliegprijzen

De prijzen zijn per persoon per retour en zijn vermeld voor losse vluchten inclusief luchthavenbelastingen, veiligheidstoeslagen en milieuheffing. De vertrekdatum bepaalt de reissom. Voor het berekenen van een pakketreis worden de prijzen van de accommodaties (en alle daarbij behorende kosten zoals toeristenbelasting), de vluchten en de transfer bij elkaar opgeteld. De vliegprijzen zijn gebaseerd op rechtstreekse vluchten op de betreffende vluchtdagen. Voor indirecte vluchten vanaf Amsterdam of Brussel (via Zagreb) gelden variabele tarieven. Het tarief kan wijzigen afhankelijke van de bezetting op de boekingsdatum.

Voorboekingen

Voor het uitkomen van het reisaanbod van het volgende jaar behandelen wij de voorboekingen op volgorde van binnenkomst. U hoort dan via uw boekingskantoor of uw voorboeking wel of niet akkoord is. Indien uw voorboeking akkoord is, heeft u nog tien werkdagen de tijd om te beslissen of u de voorboeking wilt omzetten in een definitieve boeking. Indien u niet binnen deze termijn reageert, wordt de voorboeking omgezet in een definitieve boeking.

Voor- en naseizoen

In het voor- en naseizoen kan het voorkomen dat bepaalde faciliteiten gesloten zijn, zoals restaurants, winkels, sportfaciliteiten en discotheken. Tevens kunnen accommodatieverschaffers besluiten hun bedrijf later te openen en/of eerder te sluiten indien het boekingsverloop hier aanleiding toe geeft. ID Riva Tours B.V. is hier niet aansprakelijk voor.

Waarborgsom

In sommige accommodaties bent u verplicht bij aankomst een waarborgsom te betalen. Bij vertrek krijgt u uw waarborgsom weer terug, na aftrek van eventuele verschuldigde kosten (bijv. schoonmaakkosten) of kosten voor breuk en beschadiging. Soms vindt verrekening achteraf per bank plaats (met inhouding van eventuele bankkosten), bijvoorbeeld indien u buiten de openingstijden van de receptie vertrekt en er nog geen gelegenheid is geweest uw accommodatie te controleren.

Wijzigingen of annuleringen

Richt een verzoek tot wijziging of annulering altijd tot het kantoor waar u hebt gereserveerd. Cliënten die rechtstreeks bij ID Riva Tours B.V. hebben geboekt, dienen zich altijd tot ID Riva Tours B.V. te wenden. Stel bij annulering binnen 48 uur voor de geplande aankomstdatum behalve uw reisagent tevens ID Riva Tours B.V. direct op de hoogte! Houd er rekening mee dat wijzigingen/annuleren kosten met zich mee brengen. De kosten van wijziging van de reisovereenkomst, indien mogelijk, bedragen € 27 per boeking vermeerderd met eventuele communicatiekosten (zie tevens art. 7 van de ANVR -Reisvoorwaarden). Alle overige bepalingen hieromtrent vindt u in de ANVR – reisvoorwaarden.

Zeezijde (is niet zelfde als zeezicht)

In onze brochure zal u een aantal accommodaties aantreffen met een toeslag voor zeezijde. Zeezijde is echter niet hetzelfde als zeezicht. Het uitzicht kan belemmerd worden door bijv. bomen, maar de kamers zijn wel aan de zeekant gelegen (deze kamers kunnen zowel aan de voorzijde als aan de zijkant van het hotel liggen). Kamers met zeezicht kunnen nooit worden bevestigd, kamers aan de zeezijde wel.

Onze gegevens

ID Riva Tours. B.V.
Postadres: Postbus 1570 3000BN Rotterdam, Nederland
Bezoekadres: Scheepmakershaven 32D, 3011 VB Rotterdam, Nederland
Vanuit Nederland
Tel: 010-4111128
Fax: 010-4113844
Vanuit België
Tel. 02-21941111
Internationaal
Tel. +31.(10).4110800
e-mail:
info@idriva.nl
info@idriva.be

Websites:
www.idriva.nl
www.idriva.be

Tot slot
ID Riva Tours B.V. is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal schade of letsel berokkend aan haar cliënten, door welke oorzaak dan ook. Evidente fouten of vergissingen in deze brochure binden ID Riva Tours B.V. niet. Voor de juistheid van door derden verstrekte en/of samengestelde folders of foto’s is ID Riva Tours B.V. niet verantwoordelijk. Met het verschijnen van deze brochure zijn alle gegevens uit voorgaande brochures vervallen.